Tuesday, November 25, 2014

daitoku-ji, kyotodaitoku-ji, kyoto