Tuesday, November 25, 2014

nanzen-ji, kyotonanzen-ji, kyoto